Europeistyka

Wymagania wstępne dla kandydatów na studia oraz zasady rekrutacji:

Kandydat na studia I stopnia europeistyka, powinien posiadać świadectwo dojrzałości. Kandydatów na studia obowiązuje złożenie wymaganych przez uczelnię dokumentów. Oferta edukacyjna jest skierowana do osób pragnących uzyskać wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o polityce i administracji oraz chcących nabyć umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej, w życiu, z zachowaniem zasad etycznych. W uczelni obowiązuje wolny nabór, a limit przyjęć jest ustalony przez założyciela.

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych natomiast łączy ona w sobie podstawową wiedzę z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, stosunków międzynarodowych oraz o państwie i prawie, wzbogaconą o znajomość europejskiej tradycji, historii i kultury, społeczno-politycznych uwarunkowań integracji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji i przynależności Polski do Unii Europejskiej), struktury oraz prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej, a także umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych Unii Europejskiej.

Studia I stopnia

Studia I stopnia (licencjackie) trwają sześć semestrów i są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich. Mogą na nie aplikować osoby posiadające polską, zagraniczną, międzynarodową lub europejską maturę. Studia realizowane są w formie zaocznej.

Program europeistyki o profilu praktycznym stawia sobie za cel przygotowanie studentów do pracy w kraju i zagranicą w:

 • instytucjach i organizacjach krajowych i unijnych,
 • organach administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych i instytucjach pozyskujących fundusze,
 • urzędach,
 • organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych,
 • przedsiębiorstwach krajowych oraz współpracujących z krajami Unii Europejskiej,
 • biurach komunikacji społecznej,
 • korporacjach,
 • przedsiębiorstwach oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
 • własna działalność gospodarcza.

Celowi temu przyświeca programu nauczania dostosowany do profilu praktycznego oraz kompozycja dobranych adekwatnie do kierunku studiów efektów uczenia się.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej powoduje, że administracja państwowa i samorządowa potrzebuje i będzie potrzebować specjalistów z zakresu problematyki europejskiej. Absolwenci kierunku Europeistyka spełniają wymagania stawiane przez wymienione instytucje oraz są przygotowani do podjęcia pracy w instytucjach i organach decyzyjnych Unii Europejskiej. Organizacje krajowe i międzynarodowe poszukują specjalistów w omawianym zakresie co stwarza szanse na znalezienie ciekawej i atrakcyjnej pod każdym względem pracy oraz rozpoczęcia lub kontynuowania kariery zawodowej. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Absolwent studiów na kierunku Europeistyka, studia I stopnia, profil praktyczny, posiada kwalifikacje obejmujące wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie nauk społecznych. Absolwent kierunku posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Wiedza teoretyczna dotyczy polityki i zasad funkcjonowania instytucji europejskich, a także dziedzictwa kulturowego i historii Europy, jak i współczesnych procesów cywilizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień kulturowych, społecznych wynikających z miejsca i roli Polski w strukturach europejskich, funkcjonowania instytucji europejskich oraz wybranych zagadnień prawnych i ekonomicznych przez nie generowanych. Ponadto absolwent posiada wiedzę z zakresu europejskich procesów integracyjnych i systemu decyzyjnego UE, rozumie problem wielokulturowości, zna kulturę organizacji oraz wpływające na nią czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, zna prowadzenie polityki poszczególnych państw europejskich i UE, rynki europejskie i obecności na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE, ochronę własności intelektualnej, normy prawne i społeczne regulujące europejskie struktury oraz instytucje.

 

Studia II stopnia

Studia II stopnia (magisterskie) trwają cztery semestry i są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych z dyplomem licencjata. Studia realizowane są w formie zaocznej. Studia kierowane są nie tylko do absolwentów europeistyki I stopnia, ale również do absolwentów innych kierunków zainteresowanych kulturą Europy, zagadnieniami społecznymi, prawnymi (zwłaszcza administracyjnymi), ekonomicznymi i myślą o pracy w instytucjach krajowych i unijnych, w administracji rządowej i pozarządowej, przedsiębiorstwach i korporacjach. Zajęcia na europeistyce prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę akademicką oraz ekspertów z doświadczeniem zawodowym, a program studiów konsultowany jest z interesariuszami zewnętrznymi (przedsiębiorcami, urzędami, instytucjami społecznymi i kulturalnymi).

W zakresie prowadzonego kierunku Europeistyka w ramach studiów II stopnia można wymienić następujące cele kształcenia:

1) zapoznanie studentów z wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z zakresu historii i kultury Europy, integracji europejskiej, UE i jej instytucji, mechanizmów funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz systemu funkcjonowania funduszy strukturalnych,

2) rozwijanie wśród studentów umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych zachodzących w UE,

3) przygotowanie specjalistów, potrafiących sprawdzić się w całej gamie zawodów, związanych z administracją państwową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, firmami międzynarodowymi, mediami i szeroko pojętą edukacją.

 

Studenci otrzymają przygotowanie do pracy w kraju i zagranicą w:

 • instytucjach i organizacjach krajowych i unijnych,
 • organach administracji rządowej i samorządowej,
 • organizacjach pozarządowych i instytucjach pozyskujących fundusze,
 • urzędach,
 • organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych,
 • przedsiębiorstwach krajowych oraz współpracujących z krajami Unii Europejskiej,
 • biurach komunikacji społecznej,
 • korporacjach,
 • przedsiębiorstwach oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
 • własna działalność gospodarcza.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Absolwent otrzymuje wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. Zdobyta wiedza daje absolwentowi umiejętności analizowania procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej regionalnej, państwowej i lokalnej oraz wiedzę ekonomiczną i prawną z zakresu organizacji funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Wiedza wzbogacona jest o historię Europy, uwarunkowania jej integracji, a także genezę powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Integracja Polski z Unią Europejską to szeroka dziedzina, dzięki poznaniu której student zapozna się z problematyką przystąpienia Polski do UE ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania funduszy przedakcesyjnych, programów pomocowych oraz sposobami ich pozyskiwania przez polskie firmy i instytucje oraz grupy społeczne. administracji rządowej i samorządowej państw członkowskich i relacjach miedzy nimi. Absolwent posiada wiedzę o uwarunkowaniach prowadzenia polityk szczegółowych przez państwa europejskie i Unię Europejską, rynku europejskim i obecności na nim państw i gospodarek państw członkowskich UE, ochronie własności intelektualnej, normach prawnych i społecznych konstytuujących i regulujących europejskie struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich specyfice, ewolucji i oddziaływaniu na ludzkie zachowanie.

 

Wymienione wyżej zagadnienia i przedstawiona problematyka zostały przygotowane bardzo wyczerpująco i szczegółowo, przede wszystkim z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb rynku i dynamiki integracji europejskiej, co powoduje, iż kierunek Europeistyka jest atrakcyjną alternatywą dla dalszego kształcenia się studenta i dla jego samorozwoju. Nasi absolwenci odnajdują się w różnych miejscach pracy – w kraju i za granicą – w których wielodziedzinowa wiedza, umiejętność analizy i syntezy danych pochodzących z różnych obszarów stanowią podstawowe wymagania. Absolwenci studiów europejskich są świadomymi uczestnikami procesów zachodzących w Europie i w kraju, aktywnymi obywatelami Polski i Unii Europejskiej. Mają zakorzenione przekonanie o konieczności uzupełniania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności przez całe życie.

Specjalności : 

Menadżer projektów europejskich I stopnia i II stopnia

Zarządzanie przedsiębiorstwem europejskich II stopnia

Bezpieczeństwo państwa I i II stopnia

Administracja europejska II Stopnia

Zarządzanie międzynarodowe i handel zagraniczny II stopnia

Zarządzanie i prawo w biznesie europejskim I stopnia