Bezpieczeństwo narodowe

Oferta edukacyjna na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe jest skierowana do osób pragnących uzyskać wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o bezpieczeństwie w tym z kwestią o militarnych i pozamilitarnych zagrożeniach występujących we współczesnym świecie , nauk o polityce, administracji państwowej i samorządowej oraz chcących nabyć umiejętności wykorzystania tejże wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. W ramach studiów analizie poddane zostają między innymi:

• organizacja i system zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji,
• problematyka skutecznego i efektywnego zarządzania systemami bezpieczeństwa,
• rola organizacji pozarządowych, w tym organizacji proobronnych w systemie obronnym państwa, a także organizacja i specyfikacja działania systemu ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
• odniesienie problematyki bezpieczeństwa do społeczności lokalnych, organizacji trzeciego sektora, jakości i audytu bezpieczeństwa,
• działania na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego,
• terroryzm międzynarodowy,
• prawne uwarunkowania dotyczące ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

W uczelni obowiązuje wolny nabór, a limit przyjęć jest ustalony przez założyciela.
Kandydatów na studia I stopnia Bezpieczeństwo Narodowe obowiązuje złożenie wymaganych przez uczelnię dokumentów: wypełniona ankieta osobowa, powinien posiadać świadectwo dojrzałości, 2 zdjęcia, dowód osobisty.

Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe jest dla ludzi odpowiedzialnych, świadomych oraz ciekawych świata, którzy w przyszłości będą zapewniali bezpieczeństwo obywatelom naszego kraju.

Skip to content