Europeistyka

ANSGK w Kutnie zapewnia wysoką jakość kształcenia. Kierunek europeistyka na Wydziale Studiów Europejskich otrzymał pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dzięki temu masz pewność, że zdobędziesz odpowiednie kompetencje.

Tryb studiów: niestacjonarne, profil praktyczny
 Typ studiów I stopnia
 II stopnia
 Czas trwania  3 lata (6 semestrów)
 2 lata (4 semestry)
 Tytuł zawodowy
 licencjat  magister

Europeistyka to nowoczesny kierunek studiów z zakresu nauk społecznych natomiast łączy ona w sobie podstawową wiedzę z zakresu socjologii, politologii, ekonomii, stosunków międzynarodowych oraz o państwie i prawie, wzbogaconą o znajomość europejskiej tradycji, historii i kultury, społeczno-politycznych uwarunkowań Szczegółowy program kształcenia TUTAJ.integracji europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji i przynależności Polski do Unii Europejskiej), struktury oraz prawnych i ekonomicznych aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej, a także umiejętności rozumienia i analizowania zagadnień społecznych, politycznych, prawnych i ekonomicznych Unii Europejskiej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej nakłada na nasz kraj obowiązek przygotowania kadry zdolnej do reprezentowania interesów naszego państwa w warunkach zintegrowanej Europy.

Celem studiów jest dostarczenie studentom praktycznej wiedzy z zakresu europeistyki i pokrewnych dziedzin nauki, pozwalającej na rozumienie złożonych zagadnień, procesów i zjawisk związanych z funkcjonowaniem UE, a także tworzenie takich warunków kształcenia, aby absolwenci byli konkurencyjni na rynku pracy.

Umiejętność wykorzystania ich w pracy zawodowej oraz działalności społecznej, a także ukazanie zakresu uprawnień administracji państwowej i samorządowej oraz różnego rodzaju instytucji i organizacji realizujących zadania w sferze europeistyki. Studenci otrzymają przygotowanie do pracy w kraju i zagranicą w:

• instytucjach i organizacjach krajowych i unijnych,
• organach administracji rządowej i samorządowej,
• organizacjach pozarządowych i instytucjach pozyskujących fundusze,
• urzędach,
• organizacjach i instytucjach kulturalnych oraz społecznych,
• przedsiębiorstwach krajowych oraz współpracujących z krajami Unii Europejskiej,
• biurach komunikacji społecznej,
• korporacjach,
• przedsiębiorstwach oraz placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu,
• własna działalność gospodarcza.

Absolwenci kierunku Europeistyka spełniają wymagania stawiane przez instytucje unijne, państwowe i samorządowe oraz są przygotowani do podjęcia pracy we wspomnianych instytucjach i organach decyzyjnych Polski i Unii Europejskiej. Organizacje krajowe i międzynarodowe poszukują specjalistów w omawianym zakresie co stwarza szanse na znalezienie ciekawej i atrakcyjnej pod każdym względem pracy oraz rozpoczęcia lub kontynuowania kariery zawodowej.

Absolwent studiów będzie umiał posługiwać się przepisami prawa unijnego i krajowego. Będzie świadomy praw socjalnych oraz zasad ochrony praw człowieka. Będzie umiał posługiwać się najnowszym oprogramowaniem, w ramach poznanych narzędzi informatycznych, ułatwiającym wykorzystanie posiadanej wiedzy. Będzie posiadał umiejętności przygotowywania i zarządzania projektami europejskimi, jak również posługiwania się językiem angielskim na poziomie biegłości B2i B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Szczegółowy program kształcenia TUTAJ.

Dostępne specjalności:

Studia pierwszego stopnia:
– Bezpieczeństwo państwa
– Zarządzanie funduszami strukturalnymi
– Zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim

Studia drugiego stopnia:
– Bezpieczeństwo państwa
– Administracja europejska

Skip to content